Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Λεωφόρος Κηφισίας 64, Μαρούσι, Αττική, Τ. Κ. 15125

ΑΦΜ 996586923 – Αρ. ΓΕΜΗ 168876601000

Πληροφορίες Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως για την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Εταιρεία»), η προστασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τα υποκείμενα των δεδομένων που επικοινωνούν ή συμβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία είναι πρωταρχικής σημασίας. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, καθώς και για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (η “Πολιτική”) εξηγεί πώς η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και γενικά χειρίζεται προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας.

Η Πολιτική περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες των φυσικών προσώπων των οποίων τα δάνεια, τα ενυπόθηκα δάνεια ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα ανήκουν στην Εταιρεία, καθώς και οποιονδήποτε συνδεδεμένων εγγυητών/τρίτων μερών που συνδέονται με τα εν λόγω δάνεια/πιστώσεις, π.χ. ιδιοκτήτης εξασφαλίσεων  εάν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τους οφειλέτες, κηδεμόνας ανηλίκου, νόμιμοι εκπρόσωποι και πραγματικοί δικαιούχοι εταιρειών κ.λπ. Συνιστάται στα φυσικά πρόσωπα να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα Πολιτική. Παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα, συμφωνείτε και συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία ή σύνολο πληροφοριών που αφορούν ένα άτομο, όπως όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., τα οποία μπορεί να είναι είτε άμεσα είτε έμμεσα και να συλλέγονται από την Εταιρεία ή για λογαριασμό της.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας 64, Μαρούσι, 151 25, Αττική, Ελλάδα, email: info@intracomproperties.com Τηλ: +30 2106674000, ιστοσελίδα: https://www.intracomproperties.com  ενημερώνει το κοινό ότι στο πλαίσιο των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, ενδεικτικά των πελατών, συνεργατών, προμηθευτών, επενδυτών, εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019) και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής “Κανονισμός”) όπως εκάστοτε ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την αρμόδια λειτουργία της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@intracomproperties.com

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε (όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.) μαζί με τυχόν πρόσθετα δεδομένα που προκύπτουν από βιογραφικά σημειώματα όταν υποβάλλονται μέσω της φόρμας βιογραφικού σημειώματος της Εταιρείας στο πλαίσιο προκηρύξεων για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εφόσον έχουμε νόμιμο λόγο να το πράξουμε.

Όσον αφορά στα δάνεια που ανήκουν στην Εταιρεία, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: όπως όνομα (συμπεριλαμβανομένου του προθέματος ονόματος ή του τίτλου), φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικό ταυτοποίησης (όπως άδεια οδήγησης ή διαβατήριο).
 • Δεδομένα επικοινωνίας: όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας ή αριθμός τηλεφώνου.
 • Προσωπική κατάσταση και οικονομικά δεδομένα: συμπεριλαμβανομένων της κατάστασης και των στοιχείων απασχόλησης, τραπεζικών καταστάσεων, αριθμού κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικών δεδομένων, στοιχείων καρτών πληρωμών, αποταμιεύσεων, χρεών όπως δάνεια και πιστωτικές κάρτες, εισοδήματος και δαπανών, εργοδοτικών και συνταξιοδοτικών παροχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
 • Δεδομένα σχετικά με τον τρόπο ζωής και την προσωπική κατάσταση: συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων που μας παρέχετε εσείς ή ένας συνοφειλέτης σχετικά με την οικογένειά σας, τον τρόπο ζωής σας και άλλες περιστάσεις, όπως σχετίζονται με τη διαχείριση του λογαριασμού σας.
 • Αλληλεπιδράσεις με εμάς ή τους εκπροσώπους μας: συμπεριλαμβανομένων σημειώσεων για κάθε αλληλεπίδραση που έχουν οι διαχειριστές μας μαζί σας σε σχέση με τη διαχείριση του δανείου, του ενυπόθηκου δανείου ή άλλου χρηματοπιστωτικού προϊόντος σας.
 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: όπως γνωστοποιήσεις από εσάς σχετικά με πληροφορίες για την υγεία ή το ποινικό μητρώο.
 • Πληροφορίες από τρίτους: συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι νόμιμοι σκοποί για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών είναι:

 1. η εκτέλεση μιας σύμβασης ή η πρόθεση ανάθεσης μιας σύμβασης, όπως η εκτέλεση ενός έργου ή η παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο αυτό,
 2. η διασφάλιση και προστασία τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας έννομων συμφερόντων,
 3. η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο ή τις διοικητικές πράξεις, ιδίως σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η δημοσίευση εταιρικών πράξεων και πληροφοριών που αφορούν μια ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, η γνωστοποίηση συναλλαγών υποχρέων προσώπων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η υποβολή καταστάσεων μετόχων και η παροχή πληροφοριών κατά τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, η διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης από ατυχήματα που προκαλούνται κατά την εκτέλεση ενός έργου, η διαχείριση νομικών διαφορών κλπ,
 4. η συγκατάθεση που παρέχετε ρητά υπό τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο ή βάσει συμβατικών σχέσεων ή κατά την επικοινωνία με υπηρεσίες της Εταιρείας μας- ή
 5. η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να παράσχει τη συγκατάθεσή του είναι οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχονται σχετικά με τα δεδομένα υγείας.

Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περαιτέρω σκοπούς, όταν αυτό είναι νόμιμο ή όταν είναι νομικά υποχρεωμένη να το πράξει.

Όσον αφορά στα δάνεια που ανήκουν στην Εταιρεία, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. για την είσπραξη οφειλών και για τυχόν συναφείς δραστηριότητες,
 2. για να σας ταυτοποιήσουμε και να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες σας στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της φοροαποφυγής ή/και της απάτης,
 3. για να αξιολογήσουμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας (εάν υπάρχουν),
 4. για την αξιολόγηση οποιασδήποτε αίτησης τροποποίησης της εξασφάλισής μας ή για εναλλακτικό διακανονισμό αποπληρωμής σε περίπτωση που βρίσκεστε σε οικονομική δυσχέρεια,
 5. για να αξιολογούμε την οικονομική δυνατότητα και την καταλληλότητα για την παροχή πίστωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πιστωτικών σας δεδομένων για την υποβολή εκθέσεων προς τις ρυθμιστικές αρχές,
 6. για τη διαχείριση του λογαριασμού σας και τη διαχείριση της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας,
 7. για τη διαχείριση του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των πληρωμών και της διαχείρισης της είσπραξης των τελών και των πληρωμών,
 8. για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων που έχουμε έναντι τρίτων σε σχέση με τη διαχείριση του λογαριασμού σας,
 9. για να αποτρέψουμε επικείμενη και σοβαρή βλάβη σε πρόσωπο ή περιουσία,
 10. για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που τίθενται από ρυθμιστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή/και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες,
 11. για να παραδίδουμε υποχρεωτικές επικοινωνίες όπως απαιτείται από τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς,
 12. για την εκτέλεση συγκεντρωτικής ανάλυσης ψευδώνυμων ή ανώνυμων δεδομένων,
 13. για τη διερεύνηση και επίλυση καταγγελιών- και
 14. για τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς ή άλλες απαιτήσεις.

Σε περίπτωση που το δάνειο, το ενυπόθηκο δάνειο ή άλλο χρηματοπιστωτικό ή πιστωτικό προϊόν σας έχει μεταφερθεί σε εμάς από άλλον δανειστή, έχουμε λάβει τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα λογαριασμού σας από τον εν λόγω δανειστή.

Όταν έχετε λάβει δάνειο, ενυπόθηκο δάνειο ή άλλο χρηματοπιστωτικό ή πιστωτικό προϊόν από κοινού με άλλο πρόσωπο, ενδέχεται να έχουμε λάβει τα προσωπικά σας στοιχεία από έναν συνοφειλέτη.

Μερικές φορές λαμβάνουμε επίσης προσωπικά δεδομένα από τα ακόλουθα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε:

 • Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστές απαιτήσεων, επιτόπιοι αντιπρόσωποι και αναγκαστικοί διαχειριστές ακινήτων,
 • τους δικηγόρους μας,
 • υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας,
 • οργανισμούς πρόληψης της απάτης- και
 • αρχές επιβολής του νόμου ή κυβερνητικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με εσάς από δημόσιες πηγές δεδομένων.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και τη διατήρηση της επικοινωνίας.

Αντλούμε και χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης ή σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε προσυμβατικό στάδιο, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση της μεταξύ μας συνεργασίας, όπως η υπογραφή τροποποιήσεων της κύριας σύμβασης, η διαχείριση των εκκρεμών οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν από τη συνεργασία μας κλπ.

Για να επικοινωνούμε και να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας.

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου για λόγους διαχείρισης, όπως για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο της συνεργασίας μας, τη διοργάνωση επαγγελματικής συνάντησης με υποψηφίους για εργασία, τη διαχείριση άλλων αιτημάτων ή ζητημάτων κλπ.

Για να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις ή όταν η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για το δημόσιο συμφέρον ή για δημόσια αποστολή.

Για την επικοινωνία με τις αρχές και τους φορείς εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, σε άλλες δημόσιες ιστοσελίδες μας (π.χ. στο Γ.Ε.ΜΗ., στο Χρηματιστήριο Αθηνών κ.λπ.), αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, την ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα της Εταιρείας ή τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιωμάτων σημαντικών συμμετοχών ή μεταβολών αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη χορήγηση αντιπροσωπευτικών εξουσιών σε φυσικά πρόσωπα και την ανακοίνωσή τους για την άσκηση δραστηριοτήτων σχετικών με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

Για να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντά μας και να προστατεύσουμε τα άτομα ή/και τα ζωτικά τους συμφέροντα και αγαθά.

Για την προστασία της ασφάλειας των φυσικών προσώπων, των περιουσιακών στοιχείων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

Όσον αφορά στα δάνεια που ανήκουν στην Εταιρεία, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην ακόλουθη βάση:

 • για να διαχειριστούμε, να εκτελέσουμε και να εκπληρώσουμε τη σύμβασή μας ή/και τη σχέση μας μαζί σας,
 • για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας και άλλων, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μας, όπως:
 • για τη διενέργεια ελέγχων, αναλύσεων και δραστηριοτήτων υποβολής εκθέσεων για τους σκοπούς της λήψης στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων και της συμμόρφωσης με την εσωτερική διακυβέρνηση,
 • για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών μας,
 • για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ανάκαμψης από καταστροφές και για την αντιμετώπιση περιστατικών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
 • για τη διενέργεια δοκιμών συστημάτων- και
 • για την ανάλυση παραπόνων με σκοπό την πρόληψη σφαλμάτων και αποτυχιών διαδικασιών,
 • να συμμορφώνεται με ορισμένες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας- και
 • κατά περίπτωση, επειδή έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πού κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαδίδονται σε απροσδιόριστους αποδέκτες. Η Εταιρεία γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες σε βάση ανάγκης γνώσης, όταν αυτό επιτρέπεται εύλογα για την επιδίωξη των νόμιμων επιχειρηματικών της στόχων και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποκαλύπτονται μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατάλληλες διασφαλίσεις μέσω συμβατικών συμφωνιών.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο.

Η Εταιρεία κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Κρατικές αρχές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου:

Όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νομικής ή διοικητικής υποχρέωσης ή τη διενέργεια ελέγχου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, καθώς και σε περιπτώσεις συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Οι συνεργάτες μας (εταίροι, υπεργολάβοι, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτική εταιρεία κλπ.):

Η Εταιρεία διατηρεί υπεργολάβους στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της (π.χ. υπεργολαβίες, τραπεζικές συναλλαγές, έλεγχος πράξεων μεταβίβασης μετοχών από ορκωτό ελεγκτή κ.λπ.) Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και καθορίζει τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας, υπογράφοντας ειδική σύμβαση με τους αντίστοιχους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει δραστηριότητες επεξεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκήσει ελεύθερα και ανεμπόδιστα τα δικαιώματα που του παρέχει το νομικό πλαίσιο.

Τέλος, η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες εταιρείες του Ομίλου της, καθώς και σε τρίτους συνεργάτες (π.χ. μέλη κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιρειών), προκειμένου να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου, όπως προαναφέρθηκε, και ότι ισχύουν τα προαναφερθέντα σχετικά με την έγγραφη ανάθεση της επεξεργασίας.

Όσον αφορά στα δάνεια που ανήκουν στην Εταιρεία, τα ακόλουθα τρίτα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, κατά περίπτωση:

 • χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί: συμπεριλαμβανομένων των παρόχων χρηματοδότησης και των ασφαλιστικών εταιρειών,
 • πάροχοι υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας: όπως διαχειριστές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, εκτιμητές, μεσίτες, πάροχοι εκτυπώσεων, πάροχοι αποθήκευσης εγγράφων, προμηθευτές πληροφορικής, πάροχοι  υπηρεσιών ανάλυσης και οργανισμοί πρόληψης της απάτης,
 • επαγγελματικοί σύμβουλοι: περιλαμβανομένων των δικηγόρων, των λογιστών, των ελεγκτών, των εκκαθαριστών/αναγκαστικών διαχειριστών και επιχειρηματικών συμβούλων μας.
 • ρυθμιστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου,
 • συνοφειλέτες και εγγυητές στο λογαριασμό σας και τρίτοι με τους οποίους μας έχετε εξουσιοδοτήσει να επικοινωνούμε,
 • υποψήφιοι και πραγματικοί αγοραστές, εκδοχείς και άλλα μέρη που έχουν συμφέρον στο δάνειο, το ενυπόθηκο δάνειο  ή το χρηματοοικονομικό σας προϊόν σε περίπτωση που η Εταιρεία, τα περιουσιακά της στοιχεία ή ένα συμφέρον σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία μπορεί να πωληθεί ή πωλείται, μεταβιβάζεται ή εκχωρείται εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που αυτό γίνεται στο πλαίσιο συμφωνίας τιτλοποίησης, χρηματοδότησης ή συνεπένδυσης- και
 • οποιαδήποτε άλλα μέρη τα οποία η Εταιρεία εύλογα θεωρεί συνήθη, αναγκαία ή σκόπιμα για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα γνωστοποίηση και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που δεν σας ταυτοποιεί ατομικά (μεταξύ άλλων ως μέρος ενός συγκεντρωτικού ή ανώνυμου συνόλου δεδομένων).

Τα ακόλουθα ισχύουν για τα πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Η Εταιρεία παρέχει μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους,
 2. Μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που ορίζονται στη σύμβασή μας μαζί τους,
 3. Η Εταιρεία συνεργάζεται στενά μαζί τους για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα γίνονται σεβαστά και προστατεύονται ανά πάσα στιγμή- και
 4. Εάν η Εταιρεία σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους, όλα τα προσωπικά δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν.

Τα τρίτα μέρη που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 1. να τηρούν την εμπιστευτικότητα,
 2. να μην αποστέλλουν σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας,
 3. να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας-
 4. και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όταν δίνεται πρόσβαση σε τρίτους στα προσωπικά σας δεδομένα, θα λαμβάνουμε τα απαιτούμενα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη.

Διεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία για τους σκοπούς που προβλέπονται στο παρόν αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση από το προσωπικό ή τους παρόχους υπηρεσιών σε τοποθεσία εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, να μεταφερθούν σε αυτήν και να αποθηκευτούν σε αυτήν. Σε περίπτωση που η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε χώρες που ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με αυτό της ΕΕ/του ΕΟΧ ή της χώρας σας, στην οποία διαμένετε, η Εταιρεία θα εφαρμόσει εύλογα και κατάλληλα νομικά και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό να διασφαλίσει την ασφάλεια της επεξεργασίας και ιδίως να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.

Ειδικότερα, για τους κατοίκους του ΕΟΧ – όποτε η Εταιρεία διαβιβάζει τις πληροφορίες σας εκτός του ΕΟΧ, θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των πληροφοριών σας (εκτός εάν μας επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων να πραγματοποιούμε τέτοιες διαβιβάσεις χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις (π.χ. όταν η χώρα παραλήπτης θεωρείται επαρκής προορισμός). Κατά περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί επίσης να ζητήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η διάρκεια της περιόδου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, ανά περίπτωση:

 1. όταν η επεξεργασία απαιτείται ως υποχρέωση βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για κάθε περίπτωση- και
 2. όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και, εάν είναι απαραίτητο, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν οι ισχύοντες νόμοι ή κανονισμοί απαιτούν ή επιτρέπουν στην Εταιρεία να το πράξει. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, είτε θα ανωνυμοποιούνται αμετάκλητα (και οι ανωνυμοποιημένες πληροφορίες ενδέχεται να διατηρηθούν) είτε θα καταστρέφονται με ασφάλεια.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε και να επαληθεύετε τη νόμιμη φύση της επεξεργασίας – δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λαμβάνετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ελέγξετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με την Εταιρεία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη):

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες περιπτώσεις ή περιστάσεις (όπως, ενδεικτικά, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον κλπ.), όπου το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν ισχύει, ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. όταν αμφισβητείται από εσάς η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μέχρι να επαληθευτούν τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 2. όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους αντί της διαγραφής τους,
 3. όταν τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, απαιτούνται, ωστόσο, για τη θεμελίωση, άσκηση, υπεράσπιση νομικών αξιώσεων- και
 4. όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή σε περίπτωση κατάρτισης προφίλ βάσει αυτών και μέχρι να εξακριβωθεί ότι υφίστανται νόμιμοι λόγοι της Εταιρείας που υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους αντιτίθεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης:

Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, στην περίπτωση που, όπως περιγράφεται ανωτέρω, αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή σε περίπτωση κατάρτισης προφίλ ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιείτε και να τα επεξεργάζεστε σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και στο βαθμό που η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας:

Σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την αρμόδια λειτουργία της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@intracomproperties.com

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής ή του τόπου εργασίας σας.

Ασφάλεια Προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, καθώς και τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και η πρόσβαση σε αυτά και η χρήση τους υπόκεινται στις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας μας. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει εύλογους φυσικούς, τεχνικούς και διαχειριστικούς ελέγχους και διασφαλίσεις για να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μεταβολή και καταστροφή. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε έναν περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων της Εταιρείας, τα καθήκοντα των οποίων εύλογα απαιτούν τέτοιες πληροφορίες, και σε τρίτους με τους οποίους η Εταιρεία συνάπτει συμβάσεις για την εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών.

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Επικαιροποίηση πολιτικής

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική κατά καιρούς, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις νομικές και κανονιστικές αλλαγές και τις επιχειρηματικές πρακτικές της Εταιρείας, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν η Εταιρεία αλλάξει τις πρακτικές απορρήτου της, μια επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής θα αντικατοπτρίζει τις εν λόγω αλλαγές με την ανάρτηση τυχόν αναθεωρήσεων με την αντίστοιχη ενημέρωση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος που αναγράφεται στο κάτω μέρος της παρούσας Πολιτικής. Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Εταιρεία επανεξετάζει τακτικά την παρούσα Πολιτική για να διασφαλίζει ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Εταιρείας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@intracomproperties.com

Τελευταία ενημέρωση: 31.08.2023