Πολιτική Απορρήτου

Πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την INTRACOM PROPERTIES (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρία») έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των προσωπικών δεδομένων προσώπων, τα οποία επικοινωνούν ή συμβάλλονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Εταιρία. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, καθώς και για να εξασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διεξάγεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τόσο από την ίδια την Εταιρία όσο και από τρίτους, οι οποίοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους της Εταιρίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η INTRACOM PROPERTIES με εταιρική έδρα επί της Λ. Κηφισίας 64, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι Αττικής, στην Ελλάδα και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@intracomproperties.com, τηλ: 210-6674000 και ιστοσελίδα: https://www.intracomproperties.com/, θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων όπως, μεταξύ άλλων, πελατών, συνεργατών, προμηθευτών, επενδυτών, υπαλλήλων και υποψηφίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR, εφεξής θα αναφέρεται ως ο «Κανονισμός»), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για οποιοδήποτε ζήτημα άπτεται της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας μας, στέλνοντας τα μηνύματά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@intracomproperties.com.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία μας παρέχετε (όπως όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κτλ.), μαζί με επιπλέον δεδομένα, όπως αυτά που προκύπτουν κατά την κατάθεση βιογραφικών σημειωμάτων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Εταιρίας για υποβολή υποψηφιότητας για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον στον βαθμό κατά τον οποίον νομιμοποιούμαστε να το πράξουμε.

Ποιοι είναι οι βάσιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Βάσιμοι λόγοι για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

(α) Η εκτέλεση σύμβασης ή η πρόθεση σύναψης συμβολαίου, όπως η εκτέλεση εργασιών ή η παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων

(β) Η διαφύλαξη και η προστασία των δικών μας και των δικών σας έννομων συμφερόντων

(γ) Η συμμόρφωση με υποχρεώσεις και καθήκοντα που επιβάλλονται από τον νόμο ή διοικητικές πράξεις, ειδικότερα δε σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται η δημοσιοποίηση εταιρικών πράξεων και πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με ανώνυμες εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί των υποχρεώσεων δημοσιοποίησης συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, υποβολής καταλόγων μετόχων και παροχής πληροφοριών κατά τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, χειρισμού αξιώσεων αποζημίωσης λόγω ατυχημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων, διαχείρισης νομικών διαφορών κτλ. από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

(δ) Η ρητή συγκατάθεσή σας υπό τους συγκεκριμένους όρους που ορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο ή επί τη βάση των συμβατικών σχέσεων ή κατά την επικοινωνία με τμήματα της Εταιρίας μας.

(ε) Η απαραίτητη επεξεργασία για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, όταν το υποκείμενο των δεδομένων δεν διαθέτει τη φυσική ή νομική ικανότητα να παράσχει τη συγκατάθεσή του, αποτελεί τον σύννομο λόγο για την επεξεργασία οποιασδήποτε παρεχόμενης πληροφορίας αναφορικά με δεδομένα κατάστασης υγείας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας δεσμεύσεων και για τη διατήρηση της επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης, είτε πρόκειται για την εκτέλεση μιας σύμβασης έργου από εργολάβο/ υπεργολάβο, μιας σύμβασης προμήθειας, μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, μιας συμφωνίας μίσθωσης, μιας σύμβασης εργασίας κτλ. είτε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε προσυμβατικό στάδιο, ανασύρουμε και χρησιμοποιούμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την προσήκουσα μεταξύ μας συνεργασία, όπως για την υπογραφή τροποποιήσεων στην κύρια σύμβαση, για τη διαχείριση των εκκρεμών οικονομικών θεμάτων που απορρέουν από τη συνεργασία μας κτλ.

Για την επικοινωνία μας και τη διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης

Ενδεχομένως να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο της συνεργασίας μας, για να ορίσουμε μιαν επαγγελματική συνάντηση με υποψήφιους υπαλλήλους, καθώς και για τη διαχείριση άλλων αιτημάτων ή θεμάτων κτλ.

Για λόγους νομικής συμμόρφωσης

Για την επικοινωνία με τις αρχές και τους φορείς εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, για τη δημοσιοποίηση, στην ιστοσελίδα μας, στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. ή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων μετόχων – φυσικών προσώπων), για την ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεμάτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Εταιρίας ή για τη δημοσιοποίηση σημαντικών δικαιωμάτων συμμετοχής ή αλλαγών του μετοχικού κεφαλαίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, για τη χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησης σε φυσικά πρόσωπα και για την ανακοίνωση των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προκειμένου να διεκπεραιώνουν εργασίες σχετιζόμενες με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας.

Για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Για να προστατεύσουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

Σε ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας;

Η INTRACOM PROPERTIES κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις εξής κατηγορίες παραληπτών:

Κρατικές υπηρεσίες, διωκτικές αρχές

Όταν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καταστατικών ή διοικητικών υποχρεώσεων ή για τη διενέργεια ελέγχου (π.χ. από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, καθώς και στις περιπτώσεις συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Σε συνεργάτες μας (εταίρους, υπεργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ελεγκτικές εταιρίες κτλ.)

Η INTRACOM PROPERTIES διατηρεί συνεργασίες με υπεργολάβους, στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της (π.χ. για υπεργολαβίες, τραπεζικές συναλλαγές, έλεγχο συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης μετοχών από νόμιμο ελεγκτή). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η INTRACOM PROPERTIES διατηρεί την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας, υπογράφοντας συγκεκριμένη σύμβαση με τους αντίστοιχους συνεργάτες, στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι όλα τα πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ελεύθερα και απρόσκοπτα τα δικαιώματα που τους παρέχει το νομικό πλαίσιο.

Επιπλέον, η INTRACOM PROPERTIES ενδέχεται να προωθήσει δεδομένα σε άλλες εταιρίες του Ομίλου της, καθώς και σε συνδεδεμένες εταιρίες τρίτων (π.χ. μέλη κοινοπραξιών ή ένωση εταιριών) προκειμένου να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της Εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου και έχει αναθέσει εγγράφως την επεξεργασία των δεδομένων, όπως προαναφέρεται.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Η διάρκεια της περιόδου διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται βάσει των εξής συγκεκριμένων κριτηρίων, κατά περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία είναι υποχρεωτική κατά το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται για την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις περίοδο.

Όταν η επεξεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται για την περίοδο, η οποία είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και εφόσον χρειαστεί, για την απόδειξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρία, έχουν τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε και να επιβεβαιώνετε το σύννομο της επεξεργασίας. Επομένως, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και λήψης επιπρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε, να διορθώνετε, να ενημερώνετε ή να τροποποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με την Εταιρία, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρατίθενται ανωτέρω.

Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα ψηφιακής λήθης):

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις (όπως, ενδεικτικά αναφέραμε, στην περίπτωση σύμβασης, υποχρεωτικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων επιβεβλημένης από τον νόμο, για λόγους δημοσίου συμφέροντος), κατά τις οποίες αυτό το δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή παύει να ισχύει, ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων και έως ότου τα δεδομένα επαληθευτούν, (β) όταν έχετε αντίρρηση στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους αντί για τη διαγραφή τους, (γ) όταν αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται για την απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και (δ) όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία, η οποία είναι απαραίτητη για την επιτέλεση σκοπού δημοσίου συμφέροντος ή την άσκηση καθήκοντος δημόσιας υπηρεσίας ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή για την κατάρτιση προφίλ για τους προαναφερθέντες σκοπούς και έως ότου επαληθευτεί ότι η Εταιρία νομιμοποιείται να αγνοήσει τους λόγους, για τους οποίους αντιτίθεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα αντίρρησης:

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην περίπτωση που, όπως περιγράφεται ανωτέρω, αυτό είναι απαραίτητο για την επιτέλεση σκοπού δημοσίου συμφέροντος ή την άσκηση καθήκοντος δημόσιας υπηρεσίας ή για την κατάρτιση προφίλ για τους προαναφερθέντες λόγους ή για τους σκοπούς των δικών μας επιδιωκόμενων έννομων συμφερόντων ως υπεύθυνων επεξεργασίας.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ο οποίος σας επιτρέπει την πρόσβαση, χρήση και επεξεργασία τους σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη και πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας ή βάσει συμβάσεως.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης:

Εφόσον η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν από την άρση της συγκατάθεσής σας.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@intracomproperties.com.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6475600, Fax: 210 6475628, Email: complaints@dpa.gr, ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους συνήθους διαμονής σας ή του τόπου εργασίας σας.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων:

Η Εταιρία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την ασφαλή επεξεργασία και την αποφυγή ακούσιας απώλειας ή καταστροφής προσωπικών δεδομένων, καθώς και της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή/ και της μη σύννομης πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή δημοσιοποίησής τους.

Τελευταία ενημέρωση: 07/06/2023